Nastane „vytržení“ Církve před sedmiletým soužením?

Bude „vytržení“ Církve před doslovným sedmiletým soužením? Nevěřím v doslovné sedmileté soužení rozdělené na 3,5 roku a 3,5 roku. Tato teorie nemá biblický základ. Z Bible víme, že období vzkříšení a Ježíšova příchodu na zemi nelze spočítat. Pokud by šlo identifikovat sedmileté soužení, šlo by spočítat období Ježíšova příchodu.

Doporučené články k prostudování: Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible, Význam čísla sedm v Bibli

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,36

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,7

Pojďme se podívat na biblické důkazy, že se křesťané tady budou až do úplného skonání světa. Sám Ježíš to řekl:

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
Bible, překlad 21. století, Matouš 28,18-20

Během Ježíšova příchodu se budou nebeské mocnosti otřásat (žádné tajný příchod), křesťané mají vzpřímit hlavy a vzhlížet Pána:

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Překlad 21. století,Lukáš 21,26-28

Kristův druhý příchod bude nejen doslovný, ale i velmi nečekaný:

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Petr 3,9-12

Vzkříšení věrných dojde na úplném konci. Písmo hovoří  o posledním dni (nejposlednějším dni) staré země, kdy skončí čas. Vzhledem k tomu, že skončí čas, poté už nemohou žít na zemi nějací lidé.

„Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš. „Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta.“
Bible, překlad 21. století,Jan 11,23-24

„Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.“
Bible, překlad 21. století,Jan 12,48

Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible, překlad 21. století,Jan 6,38-40, 44, 54

„Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,3-5