Příchod Syna člověka

Ohledně příchodu Syna člověka pod nebeskou klenbu panuje mezi křesťany mnoho bludů. Příchod Syna člověka nebude tajný, jak tvrdí někteří křesťané, ale pro všechny lidi viditelný a slyšitelný. Bible nás učí, že příchod Syna člověka nastane takto a ne jinak:

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Překlad 21. století, Matouš 24,27

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Překlad 21. století, Lukáš 17,24

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Překlad 21. století, Lukáš 21,26-28

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“
Překlad 21. století, Zjevení 1,7

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,16-18

Pravdu hledejte v Bibli, ne v knihách, na internetu!