„Vytržení“ a Stát Izrael

Někteří křesťané mají Stát Izrael, který vznikl v roce 1948, jako modlu (což je hřích!). Ohledně „vytržení“, někteří křesťané (dokonce i křeťanští učitelé!) naprosto nebiblicky vycházejí ze Svátku troubení ve Státě Izrael. Je potřeba si uvědomit, že tento stát je „dítě“ sionistů (sionismus je forma rasismu, sionisté jsou nepřátelé Církve).

Pozor, ne všichni z Izraele jsou opravdu Izrael. Je tady Tělesný Izrael a Duchovní Izrael.

„Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

Tělesný Izrael jsou obyvatelé, kteří žijí ve Státě Izrael. Duchovní Izrael je každý člověk (Čech, Američan, Polák…), který přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. “
Bible, překlad 21. století, Efeským 2,11-13

Nutno upozornit, že Židé, kteří odmítají Ježíše Krista, nemají Hospodina. Tito Židé mají falešného Boha – satana. Co dneska vidíme ve Státě Izrael, je falešný judaimus.

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století,1. Jan 2,22-23

Sám Ježíš označil Židy za „shromáždění satanovo“:

„Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,9

Skončil Bůh s Tělesným Izraelem?
Bůh rozhodně neskončil (nezavrhl) s Tělesným Izraelem. I dnes jsou ve Státě Izrael lidé, kterým dal Bůh milost poznání pravdy – že Ježíš je ta cesta, pravda a život. Věřím, že to tak bude až do Ježíšova doslovného příchodu. Je potřeba si uvědomit, že „židovská rouška“ mizí v Kristu celá staletí!

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 4,14-16

Závěr
Dneska nejsou vyvoleným národem automaticky všichni Židé (Tělesný Izrael)! Pozor, vyvolenost izraelského národa, o které čteme ve Staré smlouvě, nikdy neznamenala hromadnou spásu!

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Bible, překlad 21.století, Juda 1,5

Pod Duchovní Izrael spadá každý člověk, který na základě Boží intervence a zároveň vlastního rouhodnutí, činil pokání, přijal Krista za Pána a Spasitele a žije pro Něj. A může to samozřejmě být i Žid, který žije ve Státě Izrael. Je ale potřeba mít Krista v srdci, neboť On je ta cesta, pravda a život. Drtivá většina Židů, kteří žijí Státě Izrael, neuznává Ježíše Krista za Mesiáše. Tito Židé mají svůj Talmud, kde je velmi hanoben Ježíš. Někteří Židé dokonce provozují Kabalu, což je okultimus. A proto rozhodně nemůžeme vycházet ze Svátku troubení ve Státě Izrael, kde vidíme velkou démonizaci, která se mimo jiné projevuje Jeruzalémským syndromem. Stačí se podívat, co má tento stát za symbol na vlajce – hexagram (šesticípou hvězdu). Hexagram je okutní symbol, který se mimo jiné nachází v židovské Kabale.

Doporučené články k prostudování: Jaký je skutečný význam hexagramu?, Je židovská hvězda totožná s hvězdou falešného boha Remfana?

hexagram
Hexagram = 666