Může každým dnem přijít „vytržení“? Ano!

Může každým dnem přijít „vytržení“ Církve do Nebe? Ano! Bible nás učí, že toto „vytržení“ bude spojeno s návratem Ježíše Krista na zemi, který vzkřísí zemřelé křesťany a dojde k uchvácení do Nebe. Po druhém Ježíšově příchodu a následném „vytržení“, rozhodně nebudou žít na zemi nějací lidé, neboť stvoření bude zničeno. Ježíš přijde pro věrné na konci věku. Bude to období velkého soužení, jaké od stvoření nebylo. Takový psychologický a ekonomický teror antikristů tady skutečně ještě nikdy nebyl. Očekávejme brzký návrat našeho Pána, který ukončí satanovo království. Pořád bděte! Antikrist (satan) nekompromisně útočí na Duchovní Izrael (armagedon), což je Kristova církev, která se skládá z každého, kdo odevzdal život Kristu. Antikrist nemilosrdně útočí na Boží chrám, což jsou těla křesťanů.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde (pozn. druhý příchod Ježíše), musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,3-4

Dávejte si velký pozor, aby vás nějaký křesťanský učitel nesvedl falešným učením! Písmo nás upozorňuje, že v posledním čase bude mnoho pastorů, kteří budou vyučovat bludy. Bludy o „vytržení“ před dobou velkého soužení, bludy o Izraeli… Pozor také na učení Hnutí Víry (kázání Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu), které nebiblicky vyučuje o prosperitě (finanční, uzdravení). Myslete také na to, že ne všichni duchové jsou od Boha!

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“
Bible, překlad 21. století, 1.Timoteovi 4,1

„Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 1,8-11

Závěr
Ježíš slíbil, že se vrátí brzy, proto očekávejme každým dnem Jeho viditelný a slyšitelný návrat a následné uchvácení do Nebe.

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,24

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 21,26-28