„Vytržení“ – Sergej Miháľ

Sergej Miháľ je eschatolog a evangelista ze Slovenska, který se zaměřil biblická znamení, díky kterým začal psát o „vytržení Církve a velkém soužení“. V současnosti k tomuto tématu vyučuje a vydává knihy. S velkou lítostí a pokorou musím konstatovat, že bratr Miháľ v této souvislosti vyučuje nebiblicky, na základě bezduchého výkladu Písma. Bratr Miháľ se až modlářsky upíná na Stát Izrael (modloslužba je hřích), který vznikl v roce 1948. Miháľ naprosto ignoruje, že jde zdémonizovaný stát, kde bují falešná náboženství. Tel Aviv je „světovým městem homosexuálů“, kde se každoročně pořádá jedna z největších „Gay Pride“ párty na světě. Podle Miháľa jsou ve Státě Izrael všichni Židé zvláštní Boží lid (elitní, vyvolený národ), který nebyl nahrazen Kristovou církví. Miháľ zapomíná, že je tady Tělesný Izrael (obyvatelé Státu Izrael) a Duchovní/Boží Izrael (Kristova církev).

„Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

„Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. Já se však nechci chlubit vůbec ničím – kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Bible, překlad 21. století,Galatským 6,12-16

Kniha Vytržení
Jde o knihu plnou bludů. Není pochyb o tom, že kniha rozděluje, zavádí a mate. V té knize cítím lidský výklad Písma, postrádám tam Božího Ducha. V té knize je mnoho spekulací, například (pasáž z knihy Vytržení):

„Rok 1988 rozlomení první pečetě (1988-2006 pučí fíkovník)
Rok 2015 rozlomení třetí pečetě
Rok 2006 rozlomení druhé pečetě (2006-2015 odpadnutí)
2015-2024 vytržení
2024-2033 milost pro Izrael
2033-2034 mučedníci v nebi
2034-2043 Harmagedon
2043-2052 druhý příchod Ježíše“

Křesťanská literatura je problém
Písmo nás učí, že si máme u Boha všechno ověřovat (1. Tesalonickým 5,21). Písmo nás také upozorňuje na falešné učitele, kteří svedou hodně křesťanů k hříchu. Odhoďte VEŠKEROU křesťanskou literaturu (přesťante se spoléhat na lidi) a upněte na Nebeského Otce, u kterého jediného je absolutní pravda. Proč hledat pravdu v křesťanských knihách (které jsou plné polopravd a spekulací), když máme Bibli (kde je pravda)? Každý křesťan, který prodává knihy se značným ziskem, je evangelista prosperity! Bratr Miháľ všude propaguje svou knihu Vytržení. Na YouTube je mnoho videí, kde s Jiřím Zmožkem knihu propagují. Kniha stojí 390 Kč (+ poštovné), což není zrovna málo (měkká vazba, 164 stran…). Je evidentní, že z prodeje této knihy má bratr Miháľ  značný zisk. Kniha je navíc prodávána v několika jazykových mutacích (státech). Bratr Miháľ apeluje na křesťany, že „vytržení“ může přijít každým dnem, a že v jeho knize jsou kriticky důležité informace. Proč tedy bratr Miháľ neprodává svou knihu za výrobní náklady? Proč svou knihu nedá na Internet zdarma ke stažení (ve formátu PDF)? Protože je evangelista prosperity.

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Nehovoří pravdu
Sergej Miháľ vyučuje, že křesťané, kteří kritizují jeho teorii o tajném „vytržení“, nečekají na Ježíšův příchod. Pořád a pořád dokola to hovoří ve svých kázáních. Bratr Miháľ v tomto případě nehovoří pravdu. Ježíšův příchod je vyvrcholením evangelia. Pokud má někdo Ježíše za Pána a Spasitele, dychtí po Jeho viditelném příchodu, který bude souviset s uchvácením do Nebe a zničení stvoření.

Ráj a „peklo“
Sergej Miháľ vyučuje, že Ráj a „peklo“ jsou v srdci země.  Ráj a „peklo“ jsou prý odděleny velkou propastí. Na konci videa Sergej hovoří o CERNu.

Sergej Miháľ: Ráj a peklo jsou v srdci země

Závěr
Není pochyb o tom, že Sergej Miháľ je křesťan, který zná Písmo. Ohledně „vytržení“, došlo z jeho strany ke špatnému výkladu některých pasáží. Také tam vidím vytrhávání veršů z kontextu a ignorování těch, které popírají tajné „vytržení“. Velký problém je, že nezná (nebo nechce znát) podrobnosti o Státu Izrael. Státu Izrael není Boží zázrak, ale výsledek dlouhodobého plánování sionistů (sionisté = nepřátelé Církve). Tento stát rozhodně nenese ovoce (Matouš 12,33, Lukáš 6,44), co tam vidíme, je duch antikrista. Je nesporný fakt, že drtivá většina obyvatel Izraele odmítá Krista, což podle Písma znamená, že tito lidé nemají Boha Bible (mají falešného boha – satana).

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 2,22-23

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1-3

Pro všechny křesťany (včetně Sergeje Miháľa) platí, že jako křesťané máme Boha uctívat v Duchu a v Pravdě, ne ve spekulacích. Amen.

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 3,1