„Vytržení“ a Stát Izrael

Někteří křesťané mají Stát Izrael, který vznikl v roce 1948, jako modlu (což je hřích!). Ohledně „vytržení“, někteří křesťané (dokonce i křeťanští učitelé!) naprosto nebiblicky vycházejí ze Svátku troubení ve Státě Izrael. Tento stát je „dítě“ sionistů (sionismus je forma rasismu, sionisté jsou nepřátelé Církve).

Je potřeba si uvědomit, že je tady Tělesný Izrael a Duchovní Izrael. Písmo nás jasně učí, že ne všichni z Izraele jsou Izrael:

„Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen. Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,1-8

Tělesný Izrael jsou obyvatelé, kteří žijí ve Státě Izrael. Duchovní Izrael je každý člověk (Čech, Američan, Polák…), který přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.“

Nutno upozornit, že Židé, kteří odmítají Ježíše Krista, nemají Boha z Bible. Tito Židé mají falešného Boha – satana. Judaimus je falešné (satanovo) náboženství.

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Překlad 21. století,1.Jan 2,22-23

Sám Ježíš označil Židy za „shromáždění satanovo“:

„Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,9

Skončil Bůh s Izraelem?
Bůh rozhodně neskončil (nezavrhl) s Tělesným Izraelem a už vůbec ne s Duchovním Izraelem. Věřím, že i dnes jsou ve Státě Izrael lidé, kterým dal Bůh milost poznání pravdy – že Ježíš je ta cesta, pravda a život. Věřím, že to tak bude až do Ježíšova příchodu.

Závěr
Vyvoleným národem nejsou automaticky všichni Židé, kteří žijí Státě Izrael! Pokud si toto někdo myslí, tak žije ve velkém bludu. Vyvoleným národem (Duchovním Izraelem) je každý člověk, kteří má Krista za Boha. A může to samozřejmě být i Žid, který žije ve Státě Izrael. Je ale potřeba mít Krista, neboť On je ta cesta, pravda a život. Drtivá většina Židů, kteří žijí Státě Izrael, neuznává Ježíše Krista za Mesiáše. Tito Židé mají svůj Talmud, kde je velmi hanoben Ježíš. Někteří Židé dokonce provozují Kabalu, což je okultimus. A proto rozhodně nemůžeme vycházet ze Svátku troubení ve Státě Izrael, který je velmi zdémonizovaný. Stačí se podívat, co má tento stát za symbol na vlajce – hexagram (šesticípou hvězdu). Hexagram je okutní symbol z Kabaly, který používají i satanisté při svých rituálech! O hexagramu podrobně ve článku Jaký je skutečný význam hexagramu?.

hexagram
Hexagram = 666