„Vytržení“ – co je Boží polnice?

Ohledně „vytržení“ Církve a s tím související „poslední troubení“, kdy nastane vzkříšení věrných, někteří křesťané hovoří o tom, že troubení na Boží polnici, znamená troubení šofarů ve Státu Izrael. Tito křesťané vycházejí z těchto pasáží Bible:

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 15,51-52

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

To je samozřejmě blud. Bible hovoří o tom, že troubení na Boží polnice, znamená troubení z Nebe (troubí andělé).

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,29-31

„Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 11,15

„Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,6

Andělé troubí z Nebe již od roku 2011:

Více videí zde

Křesťané, kteří tvrdí, že Boží polnice znamená troubení šofarů ve Státu Izrael, také tvrdí, že po vzkříšení budou žít na zemi lidé, což se naprosto neslučuje s Písmem. Po vytržení Církve už nebude žádný další den – skončí čas. Písmo hovoří o nejposlednějším dni:

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54