„Vytržení“ – co je Boží polnice?

Ohledně „vytržení“ Církve a s tím související „poslední troubení“, kdy nastane vzkříšení věrných, někteří křesťané hovoří o tom, že troubení na Boží polnici, znamená troubení šofarů ve Státu Izrael. Tito křesťané vychází z těchto biblických pasáží:

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-52

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

Boží polnice = troubí Boží andělé
Bible hovoří o tom, že troubení na Boží polnice, znamená troubení z Nebe (troubí Boží andělé).

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,29-31

„Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 11,15

„Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,6

Andělé troubí z Nebe již od roku 2011:

Více videí zde

Po vytržení Církve skončí čas
Křesťané, kteří tvrdí, že Boží polnice znamená troubení šofarů ve Státu Izrael, také tvrdí, že po vzkříšení věrných budou dlouhodobě žít na Zemi lidé, což se naprosto neslučuje s Písmem. Po vytržení Církve už nebude žádný další den – skončí čas. Písmo hovoří o nejposlednějším dni:

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54